DDoorzoek de collecties

Doorzoek de collecties van Historisch Centrum Overijssel, vestiging Deventer.

Het Deventer Dagblad (1869-1945) en de Boerderijendocumentatie (1600-1920) zijn in hun geheel online beschikbaar op deze website.

Uw zoekacties: De Koerier – Deventer Dagblad
xDe Koerier – Deventer Dagblad
WERK IN UITVOERING! Per dag worden er scans van De Koerier - Deventer Dagblad over de periode 1869-1945 toegevoegd.
De Koerier – Deventer Dagblad
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: deventer dagblad
120.187 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDeventer Dagblad, 1869-07-06; p. 1
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
1
Datum:
1869-07-06
Jaar:
1869
Het groot aantal der sedert 1". Julij verschijnende dagbladen in Nederland, heeft ons doen besluiten in plaats van het tot heden driemaal per week ver-schijnende ( verschijnende ) Nieuwsblad, een groot Weekblad uit te geven; overtuigd, dat wanneer zulk een weekblad goed ingorigt en voor een geringen prijs ver-krijgbaar ( verkrijgbaar ) gesteld werd , hiermede juist thans in veel uitgebreider kring nut zou te stichten zijn. Uit den aard der zaak zullen Nieuwsbladen welke drie- of meermalen per week verschijnen, te hoog in prijs blijven om door den landbouwer, kleinhandelaar, kleine industrieel of werkbaas te worden aangekocht. Deze bepalen zich meestal tot een uur lezens. naauwelijks voldoende om, bij de uitgebreidheid welke on/.e voornaamste dagbladen thans gekregen hebben, dezelve ter loops door te zien. Met een Weekblad is dit echter, na afschaffing ?an het zegelrecht, geheel anders mik een Weekblad kan, bij eenigzins ruime deelneming, zoo goedkoop zijn, dat het niet alleen onder het bereik valt van boyengenoemden ni.iverheids-bedrijvers, ( ni.iverheidsbedrijvers, ) maar zelfs de handwerksman het zich zal kunnen aanschaffen. Elk burger die het kiesrecht bezit, hij zij landbouwer, handelaar, industrieel of werkbaas, zal wel niet meer behoeven gewezen te worden op het nuttige, ja noodzakelijke dat er voor hem in gelegen is, van de voorvallen in het dagehjksch leven en van den politieken toestand des lands kennis te nemen: niet om die slechts een oogenblik te lezen en daarna weder te vergeten, maar die te lezen, daaruit gevolgtrekkingen te maken, en deze gevolgtrekkingen op zijne omgeving, op zijn werkkring, toe te passen. Maar niet alleen zij die thans het kiesrecht bezitten, hebben belang bij en moeten kennis nemen van datgene wat zoowel in het buiten- als in het binnen-land ( binnenland ) voorvalt. Ook de handwerksman wil hij eenmaal uit den staat van on-mondierheid ( onmondierheid ) geraken, waarin hij tot hiertoe verkeert,
Gevonden alinea's: 31
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDeventer Dagblad, 1869-07-06; p. 2
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
2
Datum:
1869-07-06
Jaar:
1869
Gevonden alinea's: 36
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDeventer Dagblad, 1869-07-06; p. 3
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
3
Datum:
1869-07-06
Jaar:
1869
Volgens berig< nil Hongkong dd. il de/.er hebl>en de Mahomedaansche rebellen esn/.waren nederlaag geleden ; 20,000 hunner zijn op het slagveld gebleven. 30 Junij. Gisteren is in het Huis der Lords de dis-cussie ( discussie ) lo comité begonnen over de paragruphen van het wets-ontwerp ( wetsontwerp ) over de lersche staatskerk. Bij liet begin der uiscus-sic ( uiscussic ) hebben de lords firey en Russell de bepalingen betretiende Wettburv besproken. De bisschop van Oxford en de aartsbis-schop ( aartsbisschop ) van Cuulerbury bestreden den verkoop dor kerkelijke goederen en verlangden dat die goederen onder alle kerken weiden verdeeld, in plaats van tot weldadige doeleinden te worden gebruikt. Art. I is daarna aangenomen. De aartsbis-schop ( aartsbisschop ) van Canterbury stelt een amendement voor op art. 2, strekkende om te bepalen dat de lersehe staatskerk eerst in 1872 worde opgeheven. In weeiwil van den tegenstand van lord Graiiville, is dit amendement aangenomen met 130 tegen 74 stemmen. Art. 3 is in dien zin gewijzigd aangenomen, dat de commissarissen moeten behooren tot de gevestigde kerk; de artt. 4 tot 10 zijn aangenomen. 1 j ulij. IJ ij gelegenheid van den feestmaaltijd gisteren dooi-de ( dooide ) Lord Mayor den minister aangeboden, heeft de heer Glad-stone ( Gladstone ) eens rede gehouden en o. a. gezegd, dat de regering de amendementen, door het lmis der Lords gemaakt in eerbiedige overweging zal nemen, maar onwrikbaar vasthouden zal aan deze beginselen : ophefling der staatskerk in lerland, intrekking der dotatieu en aanwending van het overschietend kapitaal tot andere, dan godsdienstige doeleinden. Dit toch, zeideliij, is de grondslag van het ontwerp, de duidelijk uitgesproken en niet vergeten overeenkomst tusschen de regering en de natie. 2 July. Gisteren zijn in het Huis der Lords de §§ 11, 12 en 13 van het wetsontwerp betreffende de lersche staatskerk aangenomen. Lord Granville heeft, daar de meer
Gevonden alinea's: 50
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDeventer Dagblad, 1869-07-06; p. 4
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
4
Datum:
1869-07-06
Jaar:
1869
— Z. M. heeft benoemd tot directeur van een der ryks-telegraafkantoren ( rykstelegraafkantoren ) de telegrafist der 2de klasse W. Koning; bij den rijkstelegraaf tot onder-directeur Iste kl. J. A. Fleischer, thans onder-direkteur der 2de kl.; tot telegraphist Iste kl. J. C. Gerrits, telegraphist 2de kl.; tot telegraphist 2de kl. J. Broeders, A. C. Begeer en G. de Vries, thans telegraphisten 3de kl.; tot telegraphist 3de kl. J. Spaanstra, thans leerling-telegraphist. ( leerlingtelegraphist. ) — Tot regters in de arrond.-regtbank te Arnhem , Mr. J. H. Audré de la Porte, thans subst.-griffier bij het prov. geregtshof in Gelderland en Mr. F. J. A. Fles, thans leeraar bij de rijksschool Willem 11, te Tilburg; tot subst.-gritfier ( subst.-gritfier ) bij het prov. geregtshof in Gelderland , Mr. B. P. baron van Verschuer, thans regter-plaatsverv. in de arrond.-regtb. en advocaat te Arnhem; tot regter iv de arrond.-regtbank te Winschoten, Mr. L. E. A. baron Sloet tot Oldhuis, thans suhst.-grif'fier bij die regtbank; tot subst.-griffier bij de arrond.-rcgtbank ( arrond.-rcgtbank ) te Winschoten Mr. J. G. Peeting, thans griffier bij het kantongeregt te Rauwerd; — tot subst.-grif. bij de arr. rechtbank te Amersfoort mr. C. A. van der Leeuw, adv. en cand.-nol. aldaar; te Middelburg mr. P. R. Tak Ez., adv. aldaar; tot not. binnen het arr. Almelo, standpl. Enschedé, A. A. D. E. Hooglandt, cand.-not. te Arnhem; tot off. vanjust. bij de arr.-rechtb. te Groningen mr. H. C. A. Thieme ACz. , thans off. van just. bij de arr.-rechtb. te Middelburg; tot off. van just. bij de arr.-rechtb. te Middelburg mr. J. E. A. Enge-lenberg, ( Engelenberg, ) thaus subst.-off. van just. bij de arr.-rechtb. te Utrecht; tot subst.-off. van jbat. bij de arr.-rechtb. te Utrecht mr. A. F. L. Gregory, thans subst.-off. bij de arr.-rechtb. te Alkmaar; tot subst.-off. van just. bij de arr.-rechtb. te Alkmaar mr. T. A. van Bommel, thans subst.-griff. bij de arr.-rechtb. te
Gevonden alinea's: 52
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS