DDoorzoek de collecties

Doorzoek de collecties van het Historisch Centrum Overijssel, vestiging Deventer.

Het Deventer Dagblad (1869-1945) en de Boerderijendocumentatie (1600-1920) zijn in hun geheel online beschikbaar op deze website.

Uw zoekacties: De Koerier – Deventer Dagblad
xDe Koerier – Deventer Dagblad
WERK IN UITVOERING! Per dag worden er scans van De Koerier - Deventer Dagblad over de periode 1869-1945 toegevoegd.
De Koerier – Deventer Dagblad
>
Zoektermen
Zoektermen: deventer dagblad
120.187 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDeventer Dagblad, 1945-12-31; p. 1
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
1
Datum:
1945-12-31
Jaar:
1945
Naar aanleiding van do in Londen gehouden En ge W-N ede r-landse ( rlandse ) besprekingen over de loo-stuud ( loostuud ) in Indie, heeft minister-jire.-idenl ( ministerjire.-idenl ) Schcrmerhorn Zalor-dïgavond ( Zalordïgavond ) voor „Herrijzend Ne-derland" ( Nederland" ) een radiocauserie ge-houden. ( gehouden. ) Na nog eens gewezen te heb-ben ( hebben ) op de onhoudbare toestand 011 Java, daarbij citerend uit brieven uit IndlÖ, constateerde spr. een zekere scheiding der geesten, welke zich in Neder-land ( Nederland ) begint af te tekenen In-zake ( Inzake ) de keuze tussen de wcgon, waarlangs men gelooft een resul-taat ( resultaat ) to bereiken. Er vallen scherpe woorden en nog veel Scherpere gedachten leven er in hel gemoed von velen. Met zorg vragen wij ons al, wanneer ook d.:.i ginder vrede zal heersen, althans enige verdraagzaamheid zal zijn hersteld. Er zijn er, zo vervolgde de min.-pres., dlc beweren, dnt dc regering slechts hanr oor te luis-teren ( luisteren ) heefl te leggen bij hen. dio tic Indische problemen door en door kennen. Spr. zou er met nadruk op willen wijzen, dat de Indische ervaring alleen dun van doorslaggevende betekenis zou kunnen zijn bij de bcnan-deling ( bcnandeling ) vnn het huidige vinaff-stuk, ( vinaffstuk, ) indien de dragers ervan bereid zün, hetgeen gaande is te zien tegen dc achtergrond van een wereld ontwikkeling, welke onvermijdelijk ls. Zonder twijfel had de ontwikkeling in do richting van zelfbestuur, zo-als ( zoals ) in Ned. Indië al lang gaande was, niet beslist tot een toestand behoeven te lelden, als waarin het Koninkrijk zich nu bevindt.
Gevonden alinea's: 59
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDeventer Dagblad, 1945-12-31; p. 2
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
2
Datum:
1945-12-31
Jaar:
1945
De heer Timmer tdenvsJ sprak over de o verbrui gin gsinaatrege-len ( gsinaatregelen ) der ui teevro renen. Hij be-| ( be| ) . ■jivocring dier maat-regelen ( maatregelen ) naar de geest en wees o-m. op de ongewensthcld der wederinvoering ener siempelrc-geling ( siempelrcgeling ) in dit geval en verzocht uitbetaling via de palrooni- Welhouder Beerents reide mi— l-regóien ( lregóien ) te hebben t de betaling ingevolge de vorst-verLetrcsehng ( vorstverLetrcsehng ) via de patroons te do. n geer Meden De heer von Pickartz klaagde over de wijze waarop de distributie van bepaalde artike-len ( artikelen ) plaats heeft. Voor de Ame-rikaanse ( Amerikaanse ) schoenen is in hot ge-heel ( geheel ) geen bs**kendii-rJÜrljiJj ge-schied. ( geschied. ) Voorts vestigde hij de i ti iit distributie van I . . :-Tjcht een onderzoek naar de lextieldjlribuüe in te stellen. De voorzitter deelde me-de, ( mede, ) dat binnenkort de leider van de dlstribuliedlenst in c.-n be-sloten ( besloten ) raads vergader:; zal beantwoorden. De heer Visser (deni. ?.> drong aan op spoedige herziening van het loonbesleiH eer krer.-ö-iTite Lvc-venter.De ( Lvcventer.De ) voorzitter zette de Stand van zaken uiteen; de zaak is in behandeling. Binnenkort hoopt men de ergste mlsstan-der, ( mlsstander, ) te kunnen weg-.-, erken. De beer Beltman icomm.i wees nogmaals op de slechte huis- MaHiig der ouden van dagen en drong op verbetering aan. Kleding en schoeisel laten even-eens ( eveneens ) te wensen over. EJg r. v o-r--:-.■■ ( o-r--:-.■■ ) : ■::-_:.■:■;:,-: Li de behan-deling. ( behandeling. ) ' Ook over de distributie toonde spr. zich nlel tem den, Bpr. verzocht een onderzoek naar de „ambtenarij" op bet ■ ' distributie te doen geschieden. De voorzitter lichtte de door den heer Beltman aangeroerde plinten toe. Wethouder Beerenis besprak de moeilijkheden met de huis--6T ( hu
Gevonden alinea's: 65
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDeventer Dagblad, 1945-12-31; p. 3
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
3
Datum:
1945-12-31
Jaar:
1945
Dlitrlct I, le kl.: ADO—RFC 3—l, EDO—Non.cs I—2. Emma—A)n.*< o—s VSV—'t Cool 6—2, llcrnies-DVS —DOS 3—2.,( District 11, le kl.: Blauw Wit— gtormvogali 3—o. dhc—DFC 3—2, Neiitunus—Haarlem 3—2, VUC—HES 1- 0, Feljenoord—Sparta 3—L. District 111. le kl.: Ensch Boys—• Heracles I—O. Qulck—Tub,int la 2—l, AGOVV—-Go-Ahend 2—l. Be-Qulck— Enschede 3-1, PEC—Waüenlngen 3-1. 2e kl. A: Phenlx—Oldeniaal I—2. RlJssen Vooruit—Eli ermark 2-0, Bor-m—Achllles ( Borm—Achllles ) '12 3—2, Vouido—Rlg-tershleek ( Vouido—Rlgtershleek ) 2— 5. Hengelo—Vosta 3—o: Bi Sallandia—Roda 4—o; C: TEC— Rheden 2—l. WSN—Veenendaal 3—3. WAW—Vltesse I—4. Treffers- Th eolc 2—6. 3c kl A: Haaksbergen—Eib. Boy» 3—l. Ncede—Unlsson 2—2; D; Da-ventrla—Wilp ( Daventrla—Wilp ) s—l UD—Ebon O—o, Helios—KHC 1—1; F: Dier Boys- Doesburg 6—o. Gelrla—Apeld. Boys 2—l. RKHW—WSV 3—l, Worth Rheilen—falto I—s. 4e kl. B; Grol—GFC 3—3. Mnrkelo Heclor I—6 Goor Vooruit—Reunie 2—3; D; Ilaalle—Zwolle I—2, EMMS —Wijhe I—2; E; Gazel 11—-Hoerde 3—4: F: Alexandrla—OßV 4—2, Eerb, Bovs—Zutphen 3—7, Brink en Orden—Columbla 3-—1; G. Brumm Boys—Warnsv. Boys 3—2, Oeken— Theothorne 4—l, Steende r..-n—l'ax nfKolast. District IV, le kl.: RKTW—WÜ- Iom II 0-5, BW—LONGA I—O, RBC —NAC 0-5, Vlisslnson—Baron le/D NL l—l. Eindhoven—NOAD o—2. District Vr lc kl.: GVAV—Velocl. tus -I—3 HSC—Be-Qulck I—3. F ris la —-Leeuwarden O—3. LSC—Sneek o—l. Dl.iul.-l VI. lc kl.: Juliana— Mau-rlts ( Maurlts ) I—s, Sportclub Emma—Bleljer-heldc ( Emma—Bleljerheldc ) I—2. VW—Llmburgla I—3. Do Spechten-Roermond 6—l, MW-Bn-b.inUa ( MW-Bnb.inUa ) afg. De stand in district lil Is thans: Be Qulck 6 3 3 0 9 20—7 Co Altend G 4 0 2 8 15—8 Qulck 6 3 2 18 9—6 Ensch. B. 5 3 1 1 7 7—4 Tubnnlla 7 3 13 7 12—10 NEC 6 2 2 2 G 10—10 AGOW 5 2 12 5 B—7 Wagcnlng. 6 2 13 5 7—B PEC 5 2 0 3 4 7—22 Heracles 6 0 4 2 4 10—12 Er-chede 6 0 15 1 5—16
Eon bijzonder groot aantal toe-schouwers ( toeschouwers ) waa bij de ontmoeting tussen AGOVV en Go-Ahead aan-wezig. ( aanwezig. ) Het zwaar te bespelen terrein, verada hel uiterste van de technische cupocllellen der spelers. In dit laatste slaagden — over het geheel genomen — de AGOVV-crs beier dan onze ■tadgeneten. Technisch behoren „de blauwen" lot de beste ploe-gen ( ploegen ) uit hot Oosten, hun slechte resultaten waren te wijten aan het ontbreken van schutters. De. zo middag hnd mon ln de AGO W-voorhoede radicale wijzigin-gen ( wijzigingen ) aangebracht. Zool brood waa wederom als mldvoor opgesteld, de uitstekende spil Gabrlöla fungeerde als rechts binnen, ter-wijl ( terwijl ) do jeugdige Klouwenberg de Unksblnnenplants bezette. De snelle Rlbbcrs on Beumer speel-den ( speelden ) resp. nis links- en rechts-buiten ( rechtsbuiten ) en flankeerden op prima wijze dit geduchte blnncntrio. Wel duurde hot enige tüd voor dit vijftal was in Bespeeld, maar toon GabrlSls het Juiste moatge-voel ( moatgevoel ) te pakken hnd en Zoelbrood de lat deed trillen, bleek wel dat de rood-gele defensie op hoor tellen moest possen. Toch stond tegenover deze verbetering von de blauwe voorhoede een gevaarlijk experiment, nl, het opstellen van don veteraan Uiten-hoorn ( Uitenhoorn ) op de spllplaats. Hierin lag In het begin von de wedstrijd een kans voor Go-Ahead, daar Uitenhoorn ln snelheid tekort schoot Tactisch faalden de glu-ten ( gluten ) hierin en het open apel dat zij bij de aanvang enkele ogenblik-kon ( ogenblikkon ) speelden, bleek meer een tocvalsproduct. dnn een spel vol-gens ( volgens ) te voren beraamde plan-nen. ( plannen. ) Trouwens er haperde ln doze wedstrijd heel veel aan de rood-gele voorhoede. Bloemen-dal ( Bloemendal ) on van Marcke bleven be-nedon ( benedon ) hun kunnen, Jan Kolk-man ( Kolkman ) moest teveel aandacht aan do opbouw vnn de aan
Gevonden alinea's: 33
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDeventer Dagblad, 1945-12-31; p. 4
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
4
Datum:
1945-12-31
Jaar:
1945
OODfAN ■ '■ ' I Dorp * . . E, J PAALUAN . . ■ ■ wens', illn neaohte clientèle een . .; PAAL-M '.N .',; - Diep.rnic.---i ?. ' G KIKMERSMA * Zn. ■ ■ I -Ijn cWn-. ( cWn. ) 3 KOKLOI"SEN Pi.'-K-n.-tvn P- L f KOISINK - SaredcrlJ Tel. 3M ;_J aiUIS DUptawmi MtrlkhanJcl Nieuw Leien ;■; ■: -..-■- n ,-;-..-...-..--!. -j ■ _ A STEENüRL'CGEN Sp-> . il .-i Tabak. S -..rr. n BD Slpin-eltcn - Diepenveen P. L F. STEGEMAN. •.imr.J..,-.--. r.--_r. ( r.--_r. ) ;, . -*;■ . ::, ..J.'.r.; .: 15, ." - P. t. 1! J SARIS r-ïwa-va p. t P-- - H TAM.MINC.V . D:..-;>:-*.(.- n II . ü Trar.«pon.Detlrljf. p. 1. Telefoon 2^3 F v VIELEN. Groentehandel. T.-:-f..on 2T, ? t. ■ -■■■-■; ..de Hoek", wenst baar geachte clientèle een vooi-ipoedlg IMS. J W v VEMDEN En-iJe 1-M. Tel. ïï.3. Dll . H, VOORHORST M<-l*U-.ar.ae! ..K.el.i Vcüebeld", p, t. L l !.. ;KJnvee-a-OoJt Wed E G WESSELINK. :-- .. : . v.-.-r.st h-ar dlênlele ->en voonpoedis Nlcuw- Jaar. j. m. wnj Jl:"icUar-.\anrcnier, Scbalkhaar spoedig Nk'jvjiar. EIKELHOF Fa DE BONE. E:-... üatxt cl ntile e«n Etlukklf; IM6. n tVES-iELS, Klkrlbof, De KlfL-ie Wlntt. Mar, ;.. f. .-. :-:-_-j--,-::iandel Tel. 3J35 B H VAN ZEE EJkrl^-ot. Knildenler en Bakkerij ?. t OLST E J v. d. ESSCHERT. Uk; e-Ilieur Ü!sl-Dlc[x*nïecn-De--'-.. ( Ü!sl-Dlc[x*nïecn-De-'-.. ) Jiir... n en TrajM--7-n ( TrajM-7-n ) allen ern gc-;-j.,:;= ( gc;-j,.,:;= ) , :?■■--■. A LLNDEBOOM. Uierhandf'. . Don-Jlraal OUI wenst allen een voonpoedlg IM6 C RIHPERDA Slagertt - Dorpsstraat. OM :- .-•v.-Uic cllërltle cm voorspoedlc IM6 J. :■! v. STRAATEN Brood- en Rank et bakkerij, ■ ' ■ ■■-,'. t,.'j!c eer. voorspoed' | ■ ■ -! : ■■'.:■ '1 ' ". -2.2.22. L IJ- r- 1 Hi .■■ slachter. Eikelhof. Olst
Gevonden alinea's: 11
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS